Vol 3, No 1 (2023)

JULI

DOI: https://doi.org/10.26858/jtm.v3i1

Table of Contents

Articles

Arinda Febyola
Nurhikma Nurhikma
Ummul Aimah
Shanty Komalasari
10.26858/jtm.v3i1.47478 Views : 193 times
PDF
1-9
Yudi Sampe Urang
Sri Ariyanti Kristianingsih
10.26858/jtm.v3i1.50245 Views : 62 times
PDF
10-19
Rahmi Lindri Wulandari
Tuti Rahmi
Utari Febriani
10.26858/jtm.v3i1.50784 Views : 108 times
PDF
20-30
Ainun Mutmainnah
Lukman Lukman
10.26858/jtm.v3i1.46415 Views : 60 times
PDF
31-40
Gunardi Azikin
Basti Tetteng
Kurniati Zainuddin
10.26858/jtm.v3i1.46571 Views : 82 times
PDF
41-50
Nur Alfiah Tahir
Eva Meizara Puspita Dewi
Ahmad Yasser Mansyur
10.26858/jtm.v3i1.47037 Views : 31 times
PDF
51-59
Muh. Khaidir
Lukman Lukman
Kurniati Zainuddin
10.26858/jtm.v3i1.46464 Views : 46 times
PDF
60-67
Elshafa Salsabil Anwar
Haerani Nur
10.26858/jtm.v3i1.46664 Views : 64 times
PDF
68-76
Hukma Hukma
Resekiani Mas Bakar
10.26858/jtm.v3i1.56205 Views : 32 times
PDF
77-87
Ika Amalia
Widyastuti Widyastuti
10.26858/jtm.v3i1.47460 Views : 24 times
PDF
88-95
Iluh Sri Agustini
Ahmad Razak
Novita Maulidya Jalal
10.26858/jtm.v3i1.46172 Views : 106 times
PDF
96-107
Widyastuti Widyastuti
Salma Nabilah Fitrizqy Daeng Ngiji
10.26858/jtm.v3i1.50204 Views : 33 times
PDF
108-114
Andi Nurul Ghina
M. Ahkam Alwi
10.26858/jtm.v3i1.50789 Views : 21 times
PDF
115-127
Sukma Ainul Fitri
Nurfitriany Fakhri
Novita Maulidya Djalal
10.26858/jtm.v3i1.46239 Views : 9 times
PDF
128-138
Nurfajriyanti Rasyid
Ahdaniar Husain
Andi Mayang Nurya
Arifa Mulinkasari Sukur
Rofidah Adiatullah Sumardin
10.26858/jtm.v3i1.56918 Views : 45 times
PDF
139-146