Vol. 8, No. 1, April 2021

Table of Contents

Articles

Suci Indah Sari
Amirullah Amirullah
10.26858/jp.v8i1.18608 Views : 142 times
PDF
1-10
Sumardiansyah Perdana Kusuma
Bahri bahri
Andi Dewi Tati
10.26858/jp.v8i1.20382 Views : 439 times
PDF
11-20
Sriyuni Wahyuningsih Ripal
Rasyid Ridha
Ahmadin Ahmadin
10.26858/jp.v8i1.18396 Views : 203 times
PDF
21-30
cristina amir
10.26858/jp.v8i1.19020 Views : 119 times
PDF
31-42
Andi Masyithah Rahmah
Najamuddin Najamuddin
Bahri Bahri
10.26858/jp.v8i1.18449 Views : 152 times
PDF
43-54
Nova Tri Surya
Alfred Jansen Sutrisno
10.26858/jp.v8i1.19758 Views : 220 times
PDF
55-61
Rahmat Kurniawan
Bahri Bahri
Asmunandar Asmunandar
10.26858/jp.v8i1.18466 Views : 148 times
PDF
62-74
Rahayu Rahayu
Jumadi Jumadi
10.26858/jp.v8i1.18399 Views : 89 times
PDF
75-84
Arsyi Firmansyah
10.26858/jp.v8i1.20430 Views : 237 times
PDF
85-94