Vol. 7, No 2. July-December 2020

DOI: https://doi.org/10.26858/ja.v7i2

Table of Contents

Articles

Ratnah Ratnah
I Putu Suarta
Rita Rita
10.26858/ja.v7i2.15118 Views : 331 times
PDF
215-226
Muhammad Ilham Wardhana Haeruddin
Muhammad Ikhwan Maulana Haeruddin
10.26858/ja.v7i2.15443 Views : 2323 times
PDF
227-234
Buyung Adi Dharma
Nikmatul Tasrikah
Madziatul Churiyah
10.26858/ja.v7i2.15343 Views : 369 times
PDF
235-244
Andi Asrijal
Syahruddin Syahruddin
Awaluddin Amrin
10.26858/ja.v7i2.15448 Views : 256 times
PDF
245-252
Nur Astaman Putra
Khaidarsyah Khaidarsyah
10.26858/ja.v7i2.16084 Views : 136 times
PDF
253-262
Arie Supriati
Jan A Rattu
Sjamsi Pasandaran
10.26858/ja.v7i2.16178 Views : 235 times
PDF
263-268
Kalvin Salindeho Andaria
Xaverius E Lobja
Hermon Maurits Karwur
Recky H. E. Sendouw
10.26858/ja.v7i2.16179 Views : 233 times
PDF
269-276
Islahuddin - Islahuddin
Renold Renold
Kusmawati Kusmawati
Abdi Abdi
Muh. Zainuddin Badollahi
10.26858/ja.v7i2.13734 Views : 249 times
PDF
277-284
Wahyuddin Zuhri AK
Sri Rahayu Juniati
10.26858/ja.v7i2.16208 Views : 159 times
PDF
285-290
Sukarno Hatta
Baharuddin Baharuddin
Helda Supianti
10.26858/ja.v7i2.16250 Views : 179 times
PDF
291-300
Sirajuddin Saleh
A.Ersil Tenri Wekkeng
Muh. Nasrullah
Jamaluddin Jamaluddin
Nasaruddin H
10.26858/ja.v7i2.16369 Views : 139 times
PDF
301-310
Syamsuddin Syam
M Erwin Syukri
10.26858/ja.v7i2.16371 Views : 126 times
PDF
311-320
Suprianto Suprianto - [ http://orcid.org/0000-0002-5076-9737 ]
Sitti Hardiyanti Arhas - [ http://orcid.org/0000-0001-9688-715X ]
Mahmuddin Mahmuddin
Ade Onny Siagian
10.26858/ja.v7i2.16441 Views : 9960 times
PDF
321-330
Fajriani Azis
10.26858/ja.v7i2.16176 Views : 157 times
PDF
331-338
Ernawati Ernawati
Kiki Rasmala Sani
Karmilayana Karmilayana
10.26858/ja.v7i2.16189 Views : 159 times
PDF
339-346
Jumriani Jumriani,
Syahidah Rahmah
A. Cahaya
M. Awaluddin
Feby Triadi
10.26858/ja.v7i2.17523 Views : 196 times
PDF
347-354
Syaripa Aeni
Sri Wahyuni
Andi Onasis
M. Awaluddin
Muhammad Luthfi Siraj
10.26858/ja.v7i2.17518 Views : 225 times
PDF
355-362
Ibnu Hasyim
Achmad Dahlan Abdullah
M. Awaluddin
Feby Triadi
10.26858/ja.v7i2.17543 Views : 120 times
PDF
363-370
Asriadi Asriadi
Muliana Muliana
Feby Triadi
Muhammad Luthfi Siraj
M. Awaluddin
10.26858/ja.v7i2.17541 Views : 138 times
PDF
371-378
Irmawati Irmawati
Syahidah Rahmah
M. Awaluddin
Hezron Alhim Dos Santos
Feby Triadi
10.26858/ja.v7i2.17520 Views : 158 times
PDF
379-384
Mardi Mardi
Syarifnur Syarifnur
M. Awaluddin
Hezron Alhim Dos Santos
Muhammad Luthfi Siraj
10.26858/ja.v7i2.17544 Views : 125 times
PDF
385-390
A. Octamaya Tenri Awaru
Muhammad Syukur
Andi Dodi May Putra Agustang
Zainal Arifin
10.26858/ja.v7i2.17351 Views : 320 times
PDF
391-400
Masno Marjohan
10.26858/ja.v7i2.23449 Views : 495 times
PDF
401-418